"අප ආයතනයේ පාඨමාලාවන් පිළිබඳ විස්තර"

මුලික පාඨමාලව

ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා ශිල්පී සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව.

මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා කිසිඳු මුලික දැනුමක් අවශ්‍ය නොවන අතර මුල සිට සරළව ඉගැන්වීම් ආරම්භවේ.

කාලසීමාව : සති 8

පාඨමාලා ගාස්තුව : 16,000/=

ලියාපදිංචි ගාස්තුව : 2500/= (නැවත නොගෙවන)

  Advanced පාඨමාලා

අප ආයතනය තුල ජංගම දුරකථන         අලුත්වැඩියා උසස් පුහුණු පාඨමාලා 3ක් පවතින අතර. මෙම පාඨමාලාවන් දැනට වෘත්තීය සම්බන්දයෙන් මුලික දැනුම සහිත අය සදහා සුදුසු වේ.

  Hardware Advanced පාඨමාලාව 

1 එක් දින 

දිවා ආහාරය සහ තේ පැන් නොමිලේ ලබාදේ.

පාඨමාලා ගාස්තුව : 15,000/=

  Software Advanced පාඨමාලාව 

දෙදින පාඨමාලාව

දිවා අහාරය සහ නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ ලබාදේ.

පාඨමාලා ගාස්තුව : 30,000/=

   Full Advanced පාඨමාලාව

තුන් දින නේවාසික පාඨමාලාව

දිවා අහාරය සහ නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ ලබාදේ.

පාඨමාලා ගාස්තුව : 40,000/=

මෙම උසස් පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා පුර්ව ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ.
ඒ සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තු 10,000/= ක් ගෙවිය යුතු අතර ඉතිරි මුදල පාඨමාලාවට සහබාගි වන දින ගෙවිය හැක.

අපගේ පාඨමාලාවන් සමග සම්බන්ධ වීමට ඔබත් කැමතිද?

එසේනම් පහතින් පණිවිඩයක් තබන්න…

කරුණාකර බිංදුව රහිතව ඇතුලත් කරන්න.
(සහතික පතෙහි පරිදි)